Chevrolet Epica Club
 
ВСЕ ПРО EPICA РАБОТА КЛУБА EPICA ФОРУМ КОНТАКТЫ
все про Chevrolet Epica Chevrolet Epica, деятельность клуба Форум про Chevrolet Epica Контакты клуба EPICA
 
Устав клуба Клубная символика Партнеры клуба

 
 
Устав клуба

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація "Клуб Епіка " (надалі – Організація) є неприбутковою організацією, добровільним об'єднанням громадян яка об’єднує громадян, що є шанувальниками автомобілів Шевроле Епіка , автомобільного спорту та автомобільної справи в цілому.

1.2. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про об'єднання громадян", чинним законодавством України та цим Статутом.

1.3. Організація здійснює свою діяльність на засадах законності, добровільності, гуманності, гласності та самоврядування.

1.3. Для досягнення своїх цілей і завдань Організація може взаємодіяти з науковими та аналітичними організаціями, громадськими організаціями та їх об'єднаннями, політичними партіями, профспілками, релігійними організаціями та іншими юридичними та фізичними особами, які своєю діяльністю сприяють вирішенню статутних завдань Організації.

1.4. Юридична адреса Організації: м.Київ,

1.5. Повна назва Організації:

 • Українською мовою - Громадська організація “Клуб Епіка”.
 • Російською мовою – Общественная организация “Клуб Эпика”.
 • Англійською мовою – Civil Organization “Club Epica”.

1.6. Скорочена назва Організації: ГО “Клуб Епіка”.

1.7. Територія діяльності Організації: м.Київ.

1.8. Організація має місцевий статус.

 

ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ “Club Epica”.

2.1. Основною метою Організації є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення і захист законних прав і інтересів громадян щодо:
 • сприяння автомобільній справі в усіх її видах і формах шляхом реалізації, а також підтримки проектів та ініціатив, що сприяють її розвитку;
 • пропаганда автомобільного спорту в Україні, його ролі у всебічному розвитку особи, зміцненні здоров ? я, формуванні здорового способу життя, патріотичне виховання молоді;
 • залучення населення до занять автомобільним спортом;
 • розвиток і зміцнення зв’язків з міжнародними та українськими організаціями та об ? єднаннями, сприяння активній участі своїх представників у міжнародних спортивних організаціях та об ? єднаннях;
 • сприяння доступними і дозволеними засобами та способами вітчизняним виробникам автотехніки, приладдя, спорядження і спортивного інвентаря у підвищенні якості та надійності їх продукції, а споживачам такої продукції - у придбанні продукції належної якості;
 • сприяння доступними і дозволеними засобами та способами органам МВС у забезпеченні безпеки дорожнього руху, дотриманні Правил дорожнього руху іншими учасниками дорожнього руху;
 • захист законних інтересів Організації "Клуб Епіка " та її членів.

2.2 Завдання та напрямки діяльності, що забезпечують їх виконання :

 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права, в тому числі: створювати власні автогосподарства, будувати, набувати, відчужувати, наймати і здавати в оренду будівлі, обладнання, транспортні засоби, інше рухоме і нерухоме майно;
 • представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
 • ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні, створювати установи та організації;
 • одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
 • вносити пропозиції до органів влади і управління;
 • розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
 • засновувати засоби масової інформації;
 • здійснювати з метою виконання статутних завдань і цілей необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому законодавством;
 • надання допомоги членам Організації "Клуб Епіка ";
 • проводити масові заходи (змагання, збори, семінари та інші заходи);
 • на добровільних засадах засновувати або вступати в спілки (союзи, асоціації тощо) з іншими громадськими організаціями, укладати з ними угоди про співробітництво і взаємодопомогу, вступати в міжнародні громадські організації і спілки об’єднань громадян;
 • направляти за кордон спортивні та інші делегації, своїх представників для участі в Чемпіонатах світу, Європи та інших міжнародних заходах, приймати іноземних спеціалістів, спортсменів та автотуристів для участі у змаганнях, зборах тощо;
 • надавати доступними і дозволеними способами та засобами необхідну допомогу та підтримку українським спортсменам і командам;
 • забезпечувати правовий та соціальний захист спортсменів, тренерів та інших спеціалістів - своїх членів;
 • здійснювати інші види діяльності, які не суперечать законодавству України і цьому Статуту.
 • сприяння розробці та реалізації програм розвитку автомобільного спорту в Україні;
 • залучення для здійснення своєї статутної діяльності додаткових джерел фінансових і матеріальних коштів відповідно до чинного законодавства;
 • участь в українських і міжнародних заходах і програмах;
 • здійснення господарської, видавничої діяльності, шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи .

 

ІІІ. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ “Club Epica”.

3.1. Організація є юридичною особою з дати її державної реєстрації, веде самостійний баланс, може мати рахунки в установах банку, печатку зі своєю назвою, штампи, бланки, а також іншу атрибутику та символіку, включаючи сторінку в мережі Internet, зразки яких затверджуються Зборами членів та реєструються в установленому чинним законодавством порядку.

3.2. Для здійснення цілей і завдань, визначених у статутних документах, Організація має право:

3.2.1. виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;

3.2.2. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах;

3.2.3. брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);

3.2.4. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;

3.2.5. створювати установи та організації;

3.2.6. одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

3.2.7. вносити пропозиції до органів влади і управління;

3.2.8. розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;

3.2.9. засновувати засоби масової інформації.

3.2.10. засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей.

Організація має інші права, передбачені чинним законодавством України відповідно до статутних цілей і завдань Організації.

3.3. Організація"Клуб Епіка " не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів, а члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями Організації, якщо інше не передбачене окремими угодами між сторонами.

3.4. Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Організації.

3.5. Організація згідно з метою здійснення своєї статутної діяльності може об'єднуватись з аналогічними Організаціями, що діють в Україні та за кордоном.

3.6. Організація має право одержувати гранти, дотації від українських та іноземних юридичних та фізичних осіб.

3.7. Організація може брати участь і направляти у відрядження за кордон спеціалістів для стажування, перепідготовки, навчання й ознайомлення з досвідом діяльності державних органів, благодійних організацій, підприємницьких структур, громадських організацій, збирання ділової інформації, участі у переговорах, конференціях, виставках, встановлення партнерських і ділових контактів.

 

IV. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ “Club Epica”.

4.1. Членство в Організації може бути індивідуальним і колективним, а також почесним.

4.2. Індивідуальними членами Організації можуть бути: громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які досягли 18 років; колективними членами можуть бути: об`єднання громадян, зареєстровані (легалізовані) згідно з Законом України “Про об`єднання громадян”, колективи підприємств, установ, організацій, товариств, які поділяють мету Організації та Статутні завдання і бажають сприяти її діяльності. Почесними членами можуть бути особи, які зробили значний внесок у розвиток Організації та/або автомобільної справи. Звання почесного члена присвоюється Радою Організації. Почесний член звільняється від сплати вступного та членських внесків.

Індивідуальний член може бути повним членом або асоційованим.

4.2.1. Повним членом Організації є особа прийнята до складу членів Організації відповідно до п.4.4 Статуту. Повний член Організації має весь комплекс прав члена Організації та несе в повному обсязі обов’язки члена Організації.

4.2.2. Асоційованим членом Організації "Клуб Епіка "є особа, яка бажає вступити до Організації, однак користується лише частиною прав члена Організації та несе частину обов’язків.

4.3. Умовою прийняття до Організації колективного члену є прийняття ним зобов`язань дотримуватись вимог регламентуючих документів Організації.

4.4. Прийняття кандидату до складу членів Організації "Клуб Епіка " здійснюється Радою Організації на підставі заяви та рекомендації не менш ніж трьох повних членів Організації, що мають такий статус не менш ніж 6 місяців. Обов’язковою умовою прийняття в члени Організації є сплата вступного внеску.

4.4.1. Заява фізичної особи про прийняття до складу членів Організації повинна містити: прізвище, ім`я та по батькові, адресу, місце роботи (навчання), форму участі у суспільній діяльності (якщо така має місце), посилання на згоду дотримуватись Статуту Організації та регламентуючих документів Організації, сприяти діяльності Організації.

4.4.2. Заява про надання колективного членства повинна містити: офіційну назву кандидата, юридичну адресу, визначення юридичного статусу, форми участі в суспільній діяльності (якщо така має місце), відомості про осіб (органи), уповноважених діяти від імені колективного члена, відомості про членство в інших громадських об`єднаннях, посилання на згоду дотримуватись Статуту та регламентуючих документів Організації, сприяти діяльності Організації.

До заяви додаються рішення колективу підприємства, установи, організації про вступ до складу членів Організації, копії установчих документів (для зареєстрованих громадських організацій), а також регламентуючих документів (якщо такі є – для колективних членів).

Організація може отримувати від кандидата у колективні члени Організації також іншу інформацію (документи) про його структуру.

4.5. Розгляд поданих заяв і винесення рішень про прийняття (відмову в прийнятті) в члени Організації провадиться в порядку, передбаченому даним Статутом та правилами, які затверджуються Загальними Зборами членів Організації "Клуб Епіка ";

4.6. Протягом роботи Ради Організації, на якій має бути вирішене питання прийняття кандидата в колективні члени, кандидат може через своїх делегатів виступити на засіданні Ради в підтримку свого прохання.

4.7. З моменту прийняття колективного члена у Організацію, йому дозволяється приймати участь у будь-яких заходах, що організуються під егідою Організації, за умови того, що термін подачі заявки на участь у тих чи інших заходах, встановлений Загальними Зборами членів Організації не минув.

4.8. Члени Організації мають право:

4.8.1. брати участь у роботі керівних органів Організації через обрані за їх участю (участю їх представників, делегатів) органи Організації;

4.8.2. брати участь (через своїх представників) в обранні керівних органів, висувати кандидатури; бути обраними (в особі своїх представників) до складу органів Організації;

4.8.3. отримувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності Організації "Клуб Епіка ";

4.8.4. вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності Організації "Клуб Епіка " та її органів;

4.8.5 брати участь в організаційних, навчальних, методичних та інших заходах, що провадитимуться Організацією, на засадах і в порядку, визначених регламентуючими документами Організації;

4.8.6. користуватись, по можливості, підтримкою Організації в своїй діяльності, що відповідає статутній меті Організації;

4.8.7. користуватись правовим та соціальним захистом своїх законних інтересів з боку Організації;

4.8.8. користуватись в повному обсязі всіма пільгами, що існують для членів Організації "Клуб Епіка ";

4.8.9. брати участь у змаганнях та інших заходах, що проводяться Організацією в складі команд Організації;

4.8.10. вийти з Організації.

4.9. Члени Організації зобов`язані:

4.9.1. виконувати і керуватись в своїй діяльності в сфері діяльності Організації вимогами Статуту та документів керівних органів Організації;

4.9.2. виконувати рішення, прийняті керівними органами Організації в межах їх компетенції;

4.9.3. співробітничати з Організацією з усіх питань, які стосуються виконання завдань Організації взагалі;

4.9.4. сплачувати членські внески;

4.9.5. дотримуватись дисциплінарних вимог та правил вирішення спірних питань, передбачених регламентуючими документами Організації;

4.9.6. колективні члени, предмет діяльності яких безпосередньо відноситься до сфери діяльності Організації, зобов`язані також:

 • приймати безпосередньо участь в заходах, що проводяться Організацією, або за її участю в порядку, що визначається регламентуючими документами Організації згідно до рішень органів Організації;
 • забезпечувати відповідність своїх установчих та регламентуючих документів вимогам Організації, повідомляти про зміни в таких документах;
 • забезпечувати дотримання Статуту, регламентуючих документів Організації, всіма особами, що є їх членами та покладання на своїх членів, що їм дисциплінарно підпорядковані, дисциплінарних санкцій відповідно до рішень дисциплінарних органів Організації;

4.9.7. підтримувати авторитет Організації; не вчиняти дій, які суперечили б статутним цілям Організації, підривали її престиж.

4.10. Членство в Організації може бути припинено внаслідок:

4.10.1. виходу з Організації;

4.10.2. виключення з членів Організації за рішенням Ради, прийнятим в порядку і на підставах, передбачених цим Статутом та дисциплінарними регламентуючими актами Організації;

4.10.3. смерті члена Організації – фізичної особи;

4.10.4. ліквідації організації – колективного члена Організації або підприємства, установи, організації, товариства, колектив якого мав статус колективного члена. За таких умов, однак, члени ліквідованого колективу за їх заявою можуть набути індивідуального членства в Організації, або при сформуванні на базі ліквідованого нового колективу – поновити колективне членство. При цьому повторне внесення вступного внеску не вимагається.

4.10.5. Розмір та порядок сплати вступних внесків визначається Радою Організації.

4.10.6. Член Організації може бути виключений з Організації, якщо він не бере участі у її діяльності, не виконує обов'язків члена Організації, своїми діями або бездіяльністю завдає шкоди репутації Організації, її фінансовому стану. Рішення про виключення приймається Президентом;

4.10.7. Члени Організації забезпечують на добровільних засадах фінансування програм Організації.

V. КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ “Club Epica”.

5.1. Органами управління Організації є Загальні Збори членів Організації, Президент Організації, Рада та Контрольно-ревізійна комісія.

5.2. Вищим керівним органом Організації "Клуб Епіка " є Загальні Збори його членів (далі - Збори).

5.3. Збори скликаються Президентом Організації не рідше одного разу рік.

5.4. В разі необхідності позачергові Збори скликаються за рішенням Ради, або Контрольно-ревізійної комісії.

5.5. Збори повноважні, якщо на них присутні більше 2/3 повних членів Організації. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

5.6. Виключною компетенцією Зборів є:

 • затвердження Статуту Організації;
 • внесення змін та доповнень до Статуту Організації;
 • визначення основних напрямків діяльності Організації ;
 • обрання та переобрання Президента Організації, Ради та Контрольно-ревізійної комісії;
 • заслуховування звітів Президента Організації, членів Ради, та Контрольно-ревізійної комісії;
 • прийняття рішення про припинення діяльності Організації;
 • реалізація права власності на майно та кошти Організації.

5.7. У період між Зборами виконавчим органом є Рада, яка виконує консультативно-дорадчі, координуючі функції.

5.8. Рада складається з чотирьох членів Ради, які обираються строком на 3 роки Загальними Зборами членів Організації. Президент не може входити до складу Ради.

5.8.1. Рада скликається Президентом Організації, як правило, один раз на рік. До складу Ради входить Президент Організації і члени Ради.

5.8.2. Засідання Ради є повноважними, а рішення Ради є чинними за умови присутності на засіданні двох третин її членів.

У разі, якщо при голосуванні на засіданні голоси розділилися порівну, чинним є те рішення, яке підтримує Президент.

5.9. Рада Організації:

 • виконує консультативно-координуючі та дорадчі функції у діяльності Організації;
 • розробляє програми та методики, спрямовані на виконання рішень Зборів

5.10. Президент Організації "Клуб Епіка " обирається і переобирається Зборами безстроково. Президентом Організації може бути обраний виключно член Організації.

5.11. Президент Організації "Клуб Епіка ":

 • подає для обрання до Ради кандидатуру своїх двох заступників (віце-президентів) і доручає їм окремі свої повноваження;
 • вирішує питання виключення членів Організації;
 • організовує та спрямовує діяльність Організації, без довіреності виступає від імені Організації у зв'язках з фізичними та юридичними особами;
 • підписує документи Організації;
 • відкриває та закриває рахунки в установах банків;
 • затверджує стратегію і план роботи Організації;
 • приймає та звільняє з посади штатних працівників Організації;
 • видає доручення від імені Організації;
 • вирішує інші питання діяльності Організації, які не віднесені до компетенції Зборів Організації.

5.11.1. Віце-президент Організації заміщує Президента Організації. Він має право виконувати дії від імені Організації, на підставах і в обсязі, передбачених дорученням Президента Організації.

5.12. Контроль за статутною (господарською) діяльністю Організації здійснює Контрольно-ревізійна комісія, що складається з трьох осіб. Контрольно-ревізійна комісія обирається строком на 3 роки. Контрольно-ревізійна комісія обирається Зборами і підпорядковується лише їм.

5.13. Контрольно-ревізійна комісія Організації:

 • перевіряє виконання бюджету статутними органами Організації;
 • проводить ревізію статутної (господарської) діяльності Організації;
 • звітує про свою діяльність на Зборах.

5.14. Президент, віце-президенти, Голови та члени Ради Організації, Контрольно-ревізійної комісії, а також інші посадові особи Організації здійснюють свою діяльність безкоштовно на громадських засадах.

 

VI. ВЛАСНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ "Клуб Епіка "

6.1 Відповідно до чинного законодавства Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності. Організація, може набувати право власності на кошти та інше майно, передане членами Організації або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, іншими юридичними та фізичними особами, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів; на майно і кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених Організацією юридичних осіб.

Постійним джерелом формування власних коштів Організації є доходи отримані у вигляді:

 • членських та вступних внесків;
 • коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги;
 • коштів або майна, які надходять у вигляді добровільних пожертвувань;
 • пасивних доходів;
 • коштів або майна, які надходять Організації від проведення її основної діяльності, відповідно до чинного законодавства України.

6.2. З метою виконання статутних завдань і цілей Організація може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством.

6.3. Організація може вступати в міжнародні громадські організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв`язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні інших заходів, що не суперечать міжнародним зобов`язанням та правилам.

6.4. Організація, створені нею установи, організації та підприємства зобов`язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструватись в органах державної податкової адміністрації та за підсумками господарської та іншої комерційної діяльності вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

 

VII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Припинення діяльності Організація може бути здійснене шляхом її Організації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

7.2. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Зборів членів Організації. При цьому всі права та обов'язки, що належали Організації, переходять до її правонаступників.

7.3. Ліквідація Організації здійснюється у випадках:

 • прийняття відповідного рішення Зборами членів;
 • за рішенням суду.

7.4. У разі ліквідації Організації її кошти і майно передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються до бюджету.

7.5. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію Організації, призначає ліквідаційну комісію.

 

VIIІ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішеннями Зборів Організації, про що впродовж п'яти днів повідомляється реєструючому органу.

"28" травня 2007 року
 
     EPICA | КЛУБ | ФОРУМ | КОНТАКТЫ