Chevrolet Epica Club
 
ВСЕ ПРО EPICA РАБОТА КЛУБА EPICA ФОРУМ КОНТАКТЫ
все про Chevrolet Epica Chevrolet Epica, деятельность клуба Форум про Chevrolet Epica Контакты клуба EPICA
 
Технические характеристики Комплектация Цветовая гамма Фотогалерея Видеогалерея ТО и его периодичность Гарантия Общее описание тест-драйв

 
 
Гарантия

 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРОДАВЦЯ НА АВТОМОБІЛЬ Chevrolet Epica

 • 1.1. Продавець надає Покупцю но­вого автомобіля марки Chevrolet Epica ви­робництва ЗАТ "ЗАЗ" (далі - Виробник) гарантію, яка діє протягом 60-ти місяців від дня продажу автомобіля або до 100 000 км (сто тисяч кіломет­рів) його пробігу в залежності від того, що настане раніше (з обмеженнями дії гарантії на окремі деталі, вузли та агрегати після перших 24-х місяців експлуатації автомобіля).Гарантія, протягом першого і другого року експлуатації автомобіля Chevrolet Epica, поширюється на всі його оригінальні деталі, вузли й агрегати, за виклю­ченням випадків, зазначених у пунк­тах 1.9 і 1.10 цих Гарантійних зо­бов'язань.
 • 1.2. Перелік деталей, вузлів і агре­гатів, на які дія гарантії продовжує поширюватись протягом третього, че­твертого і п'ятого року експлуатаціїавтомобіля, якщо його пробіг з почат­ку експлуатації не перевищує 100 000 км (сто тисяч кілометрів), наведений у пункті    1.11     цих    Гарантійних    зобовязань
 • 1.4. Гарантія від наскрізної корозії кузова діє протягом 6 (шість) років від дня продажу автомобіля Chevrolet Epica за умови до­тримання Покупцем правил експлуа­тації автомобіля і забезпечення ним своєчасного (щорічного) проходження техогляду та обслуговування кузова щодо його антикорозійного захисту на сервісній станції (далі - СТО) у ди­лерській мережі офіційного Дис­триб'ютора продукції Виробника У разі пошкодження лакофарбового по­криття кузова Покупець зобов'язаний негайно усунути такий дефект на СТО уповноваженого дилерського підпри­ємства (з числа наведених у Сервісній книжці до автомобіля Chevrolet Epica).
 • 1.5. Гарантія на шини надається за рахунок Гарантійних зобов'язань Про­давця за умови, якщо виявлені дефе­кти шин пов'язані з якістю виготов­лення автомобіля Шеароле Епіка.
 •  1.6 При виявленні будь-яких не­доліків автомобіля в межах строку дії  цих Гарантійних зобов'язань Покупець повинен письмово звернутись до упо­вноваженого дилерського підприємст­ва (з числа наведених у Сервісній книжці до автомобіля). Заява Покупця на проведення гарантійного ремонту автомобіля приймається у разі обов'язкового надання ним Сервісної книжки, оформленої та підписаної Продавцем автомобіля Chevrolet Epica, зі всіма необ­хідними печатками та відмітками про виконання передпродажної підготовки та своєчасного проходження регла­ментного технічного обслуговування.
 • 1.7. Гарантійні зобов'язання Про­давця поширюються тільки на території України і обмежуються виключно безкоштовним для Покупця ремонтом автомобіля на будь-якому СТО у ди­лерській мережі офіційного Дис­триб'ютора Chevrolet Epica.
 • 1.8. Всі права Покупця на гаран­тійний ремонт автомобіля втрачають силу із закінченням гарантійного стро­ку, зазначеного у пункті 1.1 цих Гаран­тійних зобов'язань або якщо пробіг автомобіля з початку його експлуатації перевищує 100 000 км (сто тисяч кілометрів). Якщо, згідно наданої По­купцем письмової заяви на гарантій­ний ремонт, виявлений дефект абонедолік автомобіля не може бути усунутий до закінчення   визначеного гарантійного строку, усунення цього дефекту або недоліку здійснюється за рахунок Гарантійних зобов'язань Про­давця.
 • 1.9.   Гарантійні   зобов'язання   Про­давця втрачають силу;
 • 1.9.1. При порушенні правил екс­плуатації автомобіля Chevrolet Epica і вимог Виробни­ка, викладених у "Посібнику з експлу­атації автомобіля", в тому числі: при використанні масла, гальмівної рідини, пального та інших експлуатацій­них матеріалів, які не входять до переліку дозволених для використання на цьому автомобілі;при  забезпеченні пуску двигуна за допомогою буксирування або што­вхання автомобіля, а також при застосуванні для цього зовнішніх дже­рел електроенергії, використання яких не  передбачено  "Посібником  з  екс­плуатації" автомобіля";при експлуатації автомобіля з не­справною   системою  відводу відпра­цьованих газів з каталітичним нейт­ралізатором чи без нього) тощо
 • 1.9.2. У разі не проходження, прохо­дження  не  повному обсязі  або  недо­тримання періодичності (строків прохо­дження) регламентного технічного обслуговування автомобіля.
 • 1.9.3. У разі проходження регламен­тного технічного обслуговування, ремо­нту та установки додаткового облад­нання на підприємствах, які не уповно­важені офіційним Дистриб'ютором про­дукції Виробника на проведення цих робіт.
 • 1.9.4. При неправильному викорис­танні автомобіля Chevrolet Epica (в тому числі, для буксировки в якості тягача в перші 3000 км пробігу, для перевезення вантажу з пе­ревищенням вантажопідйомності авто­мобіля, для професійних пасажирських перевезень як таксі, для передачі на правах оренди непостійному колу кори­стувачів, для участі в автомобільних го­нках чи інших спортивних змаганнях, для підготовки водіїв в якості навчаль­ного транспортного засобу тошо).
 •  1.9.5. При будь-якому пошкодженні автомобіляChevrolet Epica в результаті дорожньо-транспортної пригоди або при пошко­дженнях автомобіля у інших випадках, при/після яких потрібна заміна одного з основних агрегатів (двигун, коробка передач, передня і задня підвіска, ру­льове керування) або ремонт з замі­ною базової деталі цих агрегатів чи, якщо потрібна заміна або правка (ри­хтування) незйомних силових елеме­нтів кузова
 • 1.9.6. При експлуатації автомобіля з непрацюючим лічильником пройденого шляху або у випадку виявлення невід­повідності його показників фактичному пробігу автомобіля Chevrolet Epica.
 • 1.9.7. При відсутності Сервісної кни­жки або необхідних відміток у Сервісній книжці про проведення робіт з перед­ продажної підготовки та своєчасного регламентного технічного обслугову­вання автомобіля. Відмітки в Сервісній книжці повинні бути завірені підписом і печаткою підприємства, що проводило ці роботи та має відповідні повноважен­ня від офіційного Дистриб'ютора проду­кції Виробника.
 • 1.9.8. При продовженні експлуатації Покупцем автомобіля з виявлени­ми несправностями у разі неможливо­сті, з будь-яких причин, проведення негайного гарантійного ремонту чи у випадку відмови Покупця (в тому чис­лі не залишення автомобіля на СТО)від усунення несправностей при їх ви­явленні на СТО, що виконувала техні­чне обслуговування або гарантійний ремонт автомобіля.
 •  1.9.9. При експлуатації Покупцем, що є фізичною особою, автомобіля Chevrolet Epica у зв'язку   з   потребами   безпосередньо пов'язаними з  підприємницькою дія­льністю   або   виконанням Покупцем  обов"язків найманого працівника
 • 1.10.   Гарантійні   зобов'язання   Про­давця не поширюються
 • 1.10.1.  На деталі, що вийшли з ладу внаслідок природного зношення, а са­ме: гумотехнічні вироби (втулки, манже­ти, сайлентблоки та інші), ущільнення і прокладки різного типу (крім прокладки під голівку блоку циліндрів), електричні лампи,   щітки   електродвигунів,   диски зчеплення,  гальмівні колодки, підшип­ника коліс; запобіжники, щітки склоочи­сників, форсунки паливних систем, ка­талітичний нейтралізатор (за наявності),
  зливні пробки і заправні кришки, шини, оббивка салону і т. і., а також на деталі, що вийшли з ладу внаслідок неправи­льної експлуатації автомобіля.
 • 1.10.2.      На усі експлуатаційні мате­ріали (паливо, масла, мастила, галь­мова та охолоджуюча рідини тощо) та деталі, що підлягають заміні у відпо­відності до регламенту технічного об­слуговування   в   гарантійний   період (фільтр очищення масла, фільтр очи­щення палива, фільтруючий елемент повітроочисника та паливного насоса, свічки запалювання, приводні ремені та ремені механізму газо розподілення тощо), а також на усунення недопіків, виявлених під час проведення регламентних робіт з технічного обслуговування, що виникли внаслідок природ­ного зносу, поганого догляду або по­рушення правил експлуатації та збері­гання автомобіля.
 • 1.10.3. На деталі рульового меха­нізму та підвіски, якщо пробіг автомо­біля з початку його експлуатації пере­вищує 50 000 ш (п'ятдесят тисяч кі­лометрів).
 • 1.10.4. На пошкодження лакофар­бового покриття та кузову автомобіля від стихійних факторів навколишнього середовища (ураган, сніг, град, шторм, землетрус, повінь, сель тощо), наслідків дії агресивного середовища (сольові суміші, бітум, гудрон, сік лис­тя дерев, пташиний послід, шкідливі
  викиди промислових підприємств, інші агресивні речовини) та будь-якого ме­ханічного впливу під час експлуатації автомобіля.
 • 1.10.5. На роботи з регулювання, необхідність яких виникла між регла­ментними технічними обслуговуван­нями, а також на усунення недоліків, що виникла внаслідок поганого догля­ду за автомобілем Chevrolet Epica або використання неякісних паливно-мастильних мате­ріалів, втому числі:
 •  а) група робіт кузов, шасі, салон: регулювання дверей, регулювання капоту, регулювання багажника; замі на пошкодженого або пошкрябаного скла (якщо пробіг автомобіля пере­вищує 1000 км); лакофарбове покрит­тя та усунення таких пошкоджень ку­зову, як увігнутості, подряпини, сліди від ударів каміння, забруднення пля­мами гудрону, а також пошкоджень в результаті впливу факторів навколи­шнього середовища або використання неналежних матеріалів для мийки та полірування; заміна оббивки салону, внутрішніх панелей, ковриків (при будь-якому зносі та забрудненні], під­тягування болтів і гайок; повторна укладка гумових ущільнювачів:
 • б)  група  робіт "Ходова частина": регулювання підшипників коліс; регу­лювання     розвалу-сходження     коліс;балансування коліс; заміна погнутих деталей і валів приводу переднього (заднього) моста: заміна пошкоджених колісних дисків;
 • в)  група   робіт   "Гальма":   заміна зношених   гальмівних   колодок,   про­ кладок, дисків, барабанів; регулюван­ня, чистка,  прокачування  і продувка гальмівної системи;
 •  г) група робіт "Двигун": заміна сві­чок, повітряного і масляного фільтрів;регулювання   клапанів;   регулювання запалювання; регулювання кута випередження вприску палива; видалення нагару з деталей двигуна; чистка двигуна і промивка масляної системи; промивка радіатора і регулювання на­тягу клиноподібного ременя; заміна манжет розподільного і колінчатого валу; діагностика систем двигуна еле­ктронними приладами (крім випадків, якщо це необхідно при проведенні га­рантійного ремонту);
 • д) Група робіт "Зчеплення і трансмі­сія": заміна зношених накладок зчеп­лення і дисків (в тому числі, натискних): регулювання трансмісії (механізму пе­ремикання передач):
 • є) Група робіт "Паливна система і система відводу відпрацьованих газів"; заміна паливного фільтра: чистка па­ливного насосу і форсунок: чистка па­ливного баку: перевірка витрат палива; усунення корозії або прогару у системі випуску відлрацьованних газів;
 • ж)   Група робіт  Рульове керуван­ня": заміна погнутих рульових тяг: за­міна наконечників рульових тяг;
 • з)  Група робіт «Електрообладнання і прилади": регулювання фар і заміна електричних ламп; технічне обслуго­вування акумуляторної батареї; заміни щіток склоочищувачів; заміна за­побіжників.
 • 1.10.6. На вузли та агрегати (в то­му числі інші вузли, агрегати та системи, робота яких залежить від них або пов'язана з ними), які підлягали завласним рішенням Покупця розби­ранню, ремонту або внесенню змін до їх конструкції (тюнінг; самостійне пе­реобладнання автомобіля під ручне керування та навпаки; установка до­даткового обладнання: захисту двигу­на, протиугінних систем, аудіо систем, газобалонного обладнання і т. і.).
 • 1.10.7. На деталі, вузли та агрега­ти автомобіля, що не передбачені но­рмативно-технічною та конструкторсь­кою документацією Виробника.
 • 1.10.8. На деталі, вузли та агрегати автомобіля, що мають механічні по­шкодження (в тому числі, лобове скло з тріщинами, якщо вони проходять че­рез місце контакту важелю щіткотри­мача зі склом у вимкненому положенні склоочисника при знятій щітці).
 • 1.11. Перелік деталей, вузлів і агре­гатів, на які дія гарантії продовжує по­ширюватись протягом третього, четве­ртого і п'ятого року експлуатації авто­мобіля, якщо його пробіг з початку екс­плуатації не перевищує 100 000 км (сто тисяч кілометрів):
 •   1.11.1. Двигун: блок циліндрів та голівка блоку циліндрів з внутрішніми деталями (крім гумотехнічних виро­бів), прокладка голівки блоку, піддон картера, масляний насос, датчик тис­ку масла, датчик температури охоло­джуючої рідини, датчик положення розподільного валу;
 • 1.11.2. Механічна КП: корпус коро­бки та усі внутрішні деталі (крім диференціалу та манжет);
 • 1.11.3.  Вали  передавального ме­ханізму: приводні вали і шарніри рів­них кутових швидкостей (крім гумотехнічних виробів);
 • 1.11.4 Рульове керування: рульова колонка, кермове колесо:
 • 1.11.5.  Гальма:  головний гальмів­ний циліндр, підсилювач гальмівного зусилля, регулятор і обмежувач галь­мівного зусилля, електронний прилад керування системи АВ8, гідравлічний блок і датчики числа обертів коліс си­стеми АВ5;
 • 1.11.6.    Система   опалювання   та кондиціонування: радіатор опалювача салону;
 • Система безпеки: блок керування (для подушок безпеки та при­строїв натягування ременів безпеки);
 • Електрообладнання: генератор(ізвмонтованимвипрямляю­чимблокомаінтегральнимрегуля­торомнапруги),електронна система запалювання (з проводами високої напруги),електропроводи      елек тронної системи вприску, вентиля­тор радіатора системи охолодження двигуна, електромотор вентилятора опалювача (кондиціонера) салону, електромотор приводів склоочисни­ків, звуковий сигнал;
 • 1.11,9. Панель приладів та орга­ни управління: усі контрольно-вимірювальні прилади (спідометр, одометр, тахометр, покажчик рівня палива в баці та інші), система ди­станційного управління централь­ним замком (за винятком джерела живлення
 • ...........................................................................................................................................
 • Примітка:
 • 1.Гарантійні зобов'язання Продав­ця поширюються на прокладки, ущі­льнювальні манжети, трубки, свічки запалювання, а також виробничі та допоміжні матеріали, такі як паливо, хімічні речовини, що фільтрують еле­менти, охолоджуюча рідина, масло та інші мастильні матеріали, тільки в то­му випадку, якщо вони втратили свою функціональну здатність у зв'язку з несправністю однієї з деталей, на які поширюється гарантія;
 • 2. Гарантійні зобов'язання Про­давця дійсні за умови виконання По­купцем вимог, викладених у розділі 2 'Обов'язки Покупця".

ОБОВ'ЯЗКИ  ПРОКУПЦЯ  АВТОМОБІЛЯ Chevrolet Epica

 • 2.1. Покупець автомобіля зо­бов'язаний;
 • а)  перед початком експлуатації ав­томобіля уважно ознайомитися з пра­вилами його експлуатації, викладени­ми  в наданій  Виробником  (Продав­цем, виконавцем) документації;
 • б)  в разі необхідності роз'яснення умов та правил використання автомобі­ля - до початку його  використання звернутися за роз'ясненнями до Про­давця (Виробника, виконавця) або до іншої вказаної в експлуатаційній доку­ментації особи, що виконує їх функції;
 • в)  користуватися автомобілем згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов (вимог, норм,  правил),встановлених Виробником в експлуата­ційній документації;
 • в) з метою запобігання негативним для споживача наслідкам використан­ня автомобіля - застосовувати перед­бачені Виробником в автомобілі засо­би безпеки з дотриманням передбаче­них експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі відсутнос­ті таких правил в документації - дотри­муватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для автомобілів або товарів такого роду; )               виконувати усі рекомендації Ви­робника (Продавця) щодо дотримання вказаних у Сервісній книжці періодич­ності та регламенту технічного обслуговування автомобіля    та забезпечу­вати проходження технічного обслуговування (ремонту) або встановлен­ня додаткового обладнання тільки на СТО у дилерській мережі офіційного Дистриб'ютора продукції Виробника;
 • д) при   виявленні   будь-яких   не­справностей або дефекту однієї або кількох деталей, на які розповсюджу­ються   Гарантійні   зобов'язання   Про­давця, негайно звернутись з письмо­вою заявою та Сервісною книжкою в сервісну службу СТО уповноваженого дилерського   підприємства   (з   числа наведених у Сервісній книжці до ав­томобіля)  і   припинити   експлуатацію несправного   автомобіля,   виконуючи усі отримані від інженера по гарантії СТО вказівки до початку гарантійного
  ремонту;
 • є) не допускати власного втручання в конструкцію автомобіля і в показники лічильника пройденого ним шляху;
 • ж) за вимогою інженера по гарантії СТО уповноваженого дилерського під­приємства (з числа наведених у Серві­сній книжці ДО автомобіля) надати Сервісну книжку з відмітками, підтверджуючими виконання усіх обов'язкових робіт по технічному обслуговуванню автомобіля з початку гарантійного пе­ріоду його експлуатації;
 • з) дозволити відповідальним пра­цівникам сервісної служби СТО упов­новаженого дилерського підприємства (з числа наведених у Сервісній книжці до автомобіля) провести технічний огляд і діагностику несправного авто­мобіля з метою виявлення причини, котра вплинула на виникнення не­справності автомобіля.
 • 2.2. У разі невиконання Покупцем своїх обов'язків та інших вимог Виро­бника (Продавця, виконавця), вказа­них у пунктах 1.9 і 1.10 цих Гарантій­них зобов'язань, інженер по гарантії СТО уповноваженого дилерського підприємства (з числа наведених у Сервісній книжці до автомобіля та які отримали відповідний дозвіл і відно­сяться до дилерської мережі офіцій­ного Дистриб'ютора продукції Вироб­ника) має право припинити дію Гаран­тійних зобов'язань Продавця, зроби­вши   про   це   обов'язкову   відмітку  у Сервісній  КНИЖЦІ  З  вказівкою причини зняття автомобіля (або його агрегату , вузла, системи) з гарантії.

Витрати, які  відносяться  на рахунок Покупця

 • 3.1.  На рахунок Покупця відносяться наступні види витрат:
 • а)  витрати  на сервісні  послуги (з урахуванням вартості запасних частин та витратних матеріалів) по регламент­ному технічному обслуговуванню авто­мобіля в гарантійний період, що перед­ бачено згідно з рекомендованим графі­ком у Сервісній книжці;
 • б)  витрати на тести, вимірюваль­ні та регулювальні роботи, якщо во­ни не виникли у зв'язку з гарантій­ним випадком;
 • в)     різні   види   непрямих   витрат, пов'язаних з виникненням гарантійного випадку (витрати по оренді будь-якого іншого автомобіля для власних потреб Покупця, квартирні витрати та витрата на проживання в готелі, витрати за те­лефонний зв'язок та інші).
 • 3.2.  Зарекламовані деталі(деталі, які були зняті з автомобіля при проведенні гарантійного­ перехо­дять у власність Продавця.

Претензії

 • 4.1.  Претензії Покупця щодо вико­нання   цих   Гарантійних   зобов'язаньпред'являються Покупцем в письмовій формі безпосередньо одному з упов­новажених дилерських підприємств (з числа наведених у Сервісній книжці до автомобіля).
 • 4.2.  Усі спори, що виникають прирозгляді претензії Покупця у гарантій­ний   період   експлуатації   автомобіля підлягають розв'язанню у порядку, ви­значеному    чинним    законодавством
  України.

Третейське застереження

 • Усі спори, які виникнуть з приво­ду придбання, обслуговування чи ре­монту автомобіля або у зв'язку з ним, будуть передаватись для остаточного врегулювання на розгляд Третейсько­го суду "Захист прав" (надалі по текс­ту - Третейський суд).
 • Розгляд справи буде здійсню­ватись у відповідності з Регламен­том Третейського суду українською мовою   в   приміщенні   Третейського.суду за адресою: 01004, місто Київ,
  вуп. Червоноармійська, 15/2.Рішення Третейського суду буде обов'язковим для виконання.
............................................................................................................................
Інформація надана Уповноваженим Сервісним Дилером CHEVROLET EPICA
АСФ "БЛІЦ АВТО" м.Київ вул Мурманська 6 тел.  відділ гарантії 8-044-518-02-36
 
     EPICA | КЛУБ | ФОРУМ | КОНТАКТЫ